آتش سوزي گسترده دریک شركت تولید موکت

9:48 جمعه 15 مرداد مـاه

حریق انبار روباز ضایعات موکت از یک شرکت تولیدی موکت بـه مرکـز فوریتهای 125 آتش نشانی یزد اطلاع رسانی شد .

به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري یزد ، ستاد فرماندهی بعد از دریافت این رخ داد ، بلافاصـله دو دسـتگاه خودروي اطفاي حریـق از ایسـتگاه شـماره 4 و متعاقـب آن بـه دلیـل گستردگی حریق 8 دستگاه خودروي اطفاي حریق و تانکر آبرسان از سایر ایستگاه هاي سازمان به محل حادثه واقعدر شهرک صنعتی بلوار اقاقیا 24 متری نرگس اعزام نمود .

آتشپاد دوم سیدعباس میرشمسی رئیس سازمان که در محـل حادثـه حضور داشت و ناظر بر عملکرد نیروها بود، بیان نمود: آتش نشانان به محض رسیدن با صحنه اي مواجـه شدند که شعله های آتش تمام فضای انبار را فراگرفته بود و در حال سرایت به دیگر انبارها و شرکت همجوار بود و دود حاصل از آن آسمان را تیره و تار کرده بود.

میرشمسی اظهار داشت : خیلی سریع آتش نشانان را به 5 گروه تقسـیم کردیم، ابتداء گروه اول با استفاده از یکدستگاه لدر ماموریت آنها جدا سازی و جلوگیري از گسترش حریـق بـه سوله های انبار و انبار شرکت همجوار بــود و 4 گــروه دیگــر بــا خودروهاي اطفاي حریق موجود ،حلقه محاصره اي اطراف حریق ایجـاد و هر لحظه حلقه محاصره را تنـگ تـر نمـودند تـا در نهایـت بـا تـلاش مضاعف نیروهاي عملیاتی در کمترین زمان ممکن توانستیم حریق را مهار و خاموش کنیم .