گزارش عملکرد مدیریت بحران شهرداری

گزارش عملکرد مدیریت بحران شهرداری

گزارش عملکرد مدیریت بحران شهرداری

 گزارش عملکرد ستاد مدیریت بحران شهرداری یزد

دبیرخانه ستاد
 (سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد)
مرداد 92

برای دریاف بروی لینک زیر کیلیک نمایید 

گزارش عملکرد مدیریت بحران شهرداری