پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی