دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها

دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها

دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها

نشریه شماره 112 سازمان برنامه و بودجه 

مفدمه

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

 

*************************************

ضوابط مربوط به انواع تصرف ها

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

 

*************************************

ضوابط مربوط به موقعیت و ابعاد ساختمان

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

 

*************************************

ضوابط مربوط به محدود و مهار کردن حریق در ساختمان ها

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

 

*************************************

ضوابط ساختمان در برابر آتش سوزی های خارج از بنا

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....

 

*************************************

ضوابط راه های خروج از بنا و فرار ار حریق

برای دانلود این مقاله بروی عکس کلیک کنید ....