حریق مغازه در بلوار آیت الله طالقانی

 حریق مغازه
 1401/02/01 ساعت 4:57
با اطلاع به سامانه ستاد فرماندهی 125 مبنی بر حریق مغازه در بلوار طالقانی، فورا دو دستگاه خودرو اطفاء به محل اعزام، آت نشانان کمتر از یک دقیقه به محل رسیده که مشاهده شد حریق که از قسمت آبدارخانه بوده است حریق سریعا مهار و از رسیدن به دیگر قسمت ها جلوگیری شد