ارکان سازمان

 اعضای شورای سازمان

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
1  ابوالقاسم محی الدینی   شهردار و ریاست شورای سازمان
2  حمیدرضا رحیمدل  رئیس هیئت مدیره
3  سید محمد حسینی پور  رئیس سازمان و عضو شورا
4  سیدعلی حسینی  کارشناس و عضو شورا
5  عباس امیری  کارشناس و عضو شورا
 اعضای هیئت مدیره

ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
1  حمیدرضا رحیمدل  معاون خدمات شهری شهرداری یزد و رئیس هیئت مدیره سازمان
2  سیدمحمد حسینی پور  رئیس سازمان و عضو هیئت مدیره
3  محمدعلی آزادی  عضو هیئت مدیره
4   فاطمه زارع   عضو ناظر شورای اسلامی شهر
5  عباس امیری  کارشناس و عضو شورا