گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز چهارم(رمضانزاده)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز چهارم(رمضانزاده)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز چهارم(رمضانزاده)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز چهارم(رمضانزاده)