گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هشتم (محمود دهقان منشادي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هشتم (محمود دهقان منشادي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هشتم (محمود دهقان منشادي)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته

روز هشتم (محمود دهقان منشادي)