گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهفدهم (فرهاد کارگر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهفدهم (فرهاد کارگر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهفدهم (فرهاد کارگر)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزهفدهم (فرهاد کارگر)