گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و یکم (محمدعلی عسگرچی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و یکم (محمدعلی عسگرچی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و یکم (محمدعلی عسگرچی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و یکم (محمدعلی عسگرچی)