هشدار مدیرعامل سازمان :کارگاه های شارژ و سرویس خاموش کننده بایستی داری صلاحیت فنی از سازمان آتش نشانی باشند.

هشدار مدیرعامل سازمان :کارگاه های شارژ و سرویس خاموش کننده بایستی داری صلاحیت فنی از سازمان آتش نشانی باشند.

با کارگاه های متخلف در زمینه شارژ و سرویس خاموش کننده های آتش نشانی با هماهنگی اداره اجراییات شهرداری برخورد خواهد شد

هشدار مدیرعامل سازمان :کارگاه های شارژ و سرویس خاموش کننده بایستی داری صلاحیت فنی از سازمان آتش نشانی باشند.

با توجه به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید بندهای 7 و 5 از ماده 2 و بند 5 از ماده 3 اساسنامه سازمان آتش نشانی یزد که توسط فردی مورد اعتراض قرار گرفته بود، مامورین این سازمان با بازرسی از کارگاه های شارژ و سرویس خاموش کننده آتش نشانی و بررسی صلاحیت آنها تلاش خود را در جهت ایجاد جامعه ای ایمن تر به انجام خواهند رساند ، بدیهی است در صورتیکه افرادی فاقد صلاحیت فنی و یا با امکانات نامناسب اقدام به شارژ غیر اصولی خاموش کننده آتش نشانی نمایند ، با آنها به استناد بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها با هماهنگی واحد اجراییات شهرداری برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت .

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با توجه به سودجویی برخی افراد که در این زمینه اقدام به شارژ غیر اصولی و با استفاده از پودرهای غیر استاندارد می نمایند و این موضوع متاسفانه تاکنون کرارا اتفاق افتاده و باعث گسترش حریق و افزایش خسارات شده و شکایات زیادی نیز در این زمینه به سازمان واصل گردیده است و با عنایت به اینکه خاموش کننده اولین سد در برابر حریق می باشد، از مردم و صاحیان صنایع و مدیران ادارات درخواست کرد در زمان شارژ و سرویس خاموش کننده ها صلاحیت مجری شارژ را  از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استعلام نمایند.