مشاهده مار در زيرزمين منزل مسكوني

مشاهده مار در زيرزمين منزل مسكوني

مشاهده مار در زيرزمين منزل مسكوني

با تماس شهروندي با حالت مضطرب و پريشان به سامانه 125 سازمان در روز بيست و هفتم فروردين ساعت 14:58 مبني بر مشاهده ماري بزرگ در اطاق پذيرايي و اينكه اين خزنده  باعث ایجاد رعب و  وحشت وي و خانواده او  شده است. بيدرنگ پرسنل امدادو نجات از ايستگاه شماره 2 به بلوار شهيد دشتي اعزام و پس از جستجو ي كامل منزل  با مشاهده  خزنده مذكور  در زيرزمين  و  با  استفاده از روشهاي  خاص  خود،  ضمن  به دام انداختن  اين خزنده  آرامش را به اهالي خانه بازگرداندند .