قاتل نامرئی بازهم قربانی گرفت

قاتل نامرئی بازهم قربانی گرفت

قاتل نامرئی بازهم قربانی گرفت

فردی با تماس تلفنی به مرکز فوریتهای امداد و نجات روز هفدهم بهمن ساعت 13:16خبری مبنی بر فوت دو نفر داخل واحد مسکونی اعلام که بیدرنگ پرسنل امداد و نجات از ایستگاه شماره 3 و 8 سازمان آتش نشانی یزد به طبقه دوم مجتمع مسکونی واقع در بلوار جمهوری اعزام شدند . 

محمد رضا رحیمی مسئول عملیات سازمان آتش نشانی در این خصوص گفت: امدادگران ابتداء ضمن ايمن سازي محل و قطع جریان برق و گاز ، پنجره ها راجهت تخلیه گاز منوکسید کربن باز نموده و پس از جستجو  با  پيكر بی جان زوج میانسال که احتمالا در اثر گاز گرفتگی فوت شده بودند مواجه شدند که جنازه ها تحويل مراجع ذي صلاح گرديد .

علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان در دست بررسی می باشد .