عوامل مهم نشت گاز

عوامل مهم نشت گاز

عوامل مهم نشت گاز

 فرسودگی و غیراستاندارد بودن شیلنگ ‌های گاز و وسایل گازسوز

 استفاده از شیلنگ‌های طولانی و در معرض ضربه یا حرارت

 دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و تنظیم وسایل گازسوز

 محکم نبودن شیلنگ وسایل گازسوز به وسیله بست فلزی
  خاموش شدن شعله وسیله گازی در اثر سررفتن غذا یا وزش باد
 عدم نصب درپوش بر روی شیرهای مصرفی که از آن‌ها استفاده نمي‌گردد.