عملکرد عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ۹۹/۰۸/۰۲ الی ۹۹/۰۸/۰۹

عملکرد عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد
۹۹/۰۸/۰۲ الی ۹۹/۰۸/۰۹