عملکرد عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ۹۹/۰۹/۰۱الی ۹۹/۰۹/۰۷

عملکرد عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد  ۹۹/۰۹/۰۱الی ۹۹/۰۹/۰۷