شرکت آتش نشانان در مانور اطفاء حریق زندان

شرکت آتش نشانان در مانور اطفاء حریق زندان

شرکت آتش نشانان در مانور اطفاء حریق زندان

6 نفر از پرسنل این سازمان با 2 دستگاه خودرو اطفایی در مانور اطفای حریق  زندان  شرکت نمودند .

هدف از برگزاری این مانور ایجاد راهکارهای مناسب و تعامل و هماهنگی با کارکنان زندان در هنگام حوادث احتمالی بوده است .

 این مانور نمایشی  که در  محوطه زندان مرکزی اجرا شد پرسنل این سازمان ضمن ایجاد ایمنی و امنیت در داخل زندان نسبت به مهار حریق  در داخل  محوطه زندان اقدام نمودند .