شارژ غيراصولي پيك نيك منجر به انفجار منزل مسكوني گرديد

شارژ غيراصولي پيك نيك منجر به انفجار منزل مسكوني گرديد

شارژ غيراصولي پيك نيك منجر به انفجار منزل مسكوني گرديد

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن همراه به سامانه 125 ، روز يكشنبه مورخ دهم ديماه ساعت 18:30مبني بر انفجار در منزل مسكوني ، بلافاصله پرسنل عملياتي با يكدستگاه خودرو اطفايي از ايستگاه شماره 5 به بلوار نواب صفوي اعزام و در بدو ورود  به محل ضمن قطع جريان برق و گاز و شناسائي كانون حريق با استفاده از ماده اطفايي آب مبادرت به مهار شعله هاي آتش  نموده و 2 نفر كه دچار سوختگي شده بودند را تحويل پرسنل اورژانس نمودند .

رضا زارع رئيس ايستگاه شماره 5 در تشريح اين حادثه گفت : به علت شارژ غير اصولي كپسول پيك نيك در پاركينگ منزل مسكوني و وجود نشتي و عامل آتش زنه  ، نهايتاً منجر به انفجار و حريق مي شود  كه با تلاش مضاعف پرسنل حريق مهار و از سرايت آن به ديگر قسمتهاي منزل جلوگيري مي گردد .

وي نيز به همشهريان توصيه نمود كه جهت شارژ كپسول پيك نيك به نمايندگي هاي مجاز در سطح شهر مراجعه نمايند .