زن نماد فروتنی، رحمت و تسکین برای تمام بشریت است روز زن بر تمام مادران و بانوان ایران مبارک باد