خودرو پيكان طعمه حريق شد

خودرو پيكان طعمه حريق شد

خودرو پيكان طعمه حريق شد

طبق اطلاع به مركز فرماندهي سازمان از طريق تلفن ثابت به سامانه 125 ، روز سه شنبه مورخه دوازدهم ديماه ساعت 17:24 مبني بر اينكه يكدستگاه خورو پيكان طعمه حريق گرديده كه بلافاصله يكدستگاه خودرو اطفاي حريق از ايستگاه شماره 8 به بلوار شهيد كارگر اعزام ، كه در بدو ورود ضمن ايمن سازي محل و قطع جريان برق خودرو ، در قسمت فندك خودرو كه بر اثر اتصالي منجر به سوختن داشبورد شده بود را با استفاده از ماده اطفائي آب مبادرت به مهار شعله هاي آتش نموده و از سرايت آتش به ديگر قسمتهاي خودرو جلوگيري و جهت انجام ماموريتهاي بعدي به ايستگاه خود مراجعت نمودند .