حریق هواکش شیرخوارگاه

به گزارش روابط عمومی اتش نشانی یزد، در پی بروز حریق هواکش شیرخوارگاه، مسئولین شیرخوارگاه ساعت 01:27 شبانه هفتم بهمن ماه، با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست كمك كردند كه ستاد فرماندهی این سازمان پس از دریافت اطلاعات، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه  شماره 5 و ایستگاه  شماره 7 را به آدرس خیابان مهدی اعزام كردند.

خوشبختانه اتش سوزی هیچ مصدومی نداشته و با اقدام به موقع اتش نشانان از سرایت حریق به دیگرقسمت های شیرخوارگاه جلوگیری به عمل آمد.