حریق سیلندر گاز استیلن

حریق سیلندر گاز استیلن

حریق سیلندر گاز استیلن

طبق اطلاع به مرکز پیام سازمان ساعت 17:57 مورخ یکم بهمن مبنی بر حریق یک عدد سیلند گاز استیلن در کارگاه صافکاری واقع در میدان همافر  یکدستگاه خودروی آتش نشانی از ایستگاه شماره 8 به همراه معاون عملیات به محل اعزام و مبادرت به اطفاء حریق نمودند .

محمد رضا رحیمی معاونت عملیات که در دقایق اولیه حریق در محل حضور داشت علت این حریق را احتمالاً  نقض فنی مانومتر و متعاقب آن  فشار زیاد این گاز در موقع خروج از سیلندر ذکر نمودکه با حضور به موقع آتش نشانان حریق در لحضات اولیه مهار شد .