توصیه های ایمنی تصادفات جاده ای

توصیه های ایمنی تصادفات جاده ای

توصیه های ایمنی تصادفات جاده ای

از صحبت کردن با تلفن همراه خودداری نمائید.

بستن کمربند ایمنی ضروری است.

از خوردن و آشامیدن در حین رانندگی خودداری نمائید.

از بغل کردن بچه در پشت فرمان حین رانندگی خودداری نمائید.

از سبقت و سرعت غیرمجاز در حین رانندگی خودداری نمائید.

توصیه های ایمنی مأموران راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرید.

در صورت احساس خستگی و خواب آلودگی فوراً توقف نموده و استراحت نمائید.

از سالم بودن خودرو قبل از سفر اطمینان حاصل نمائید.