تصادف پيكان و نيسان 7 مجروح بر جاي داشت

تصادف پيكان و نيسان 7 مجروح بر جاي داشت

تصادف پيكان و نيسان 7 مجروح بر جاي داشت

طبق تماس  از طريق تلفن همراه به مر كز پيام سازمان در روز سوم ارديبهشت ساعت 11:23 مبني بر تصادف 2 دستگاه خودروي پيكان و نيسان در كيلومتر 2 جاده دربيد 3 دستگاه خودروي عملياتي  به محل اعزام ضمن ايمن سازي جاده  و با توجه به محبوس شدن 2 نفر از سرنشينان خودروي پيكان با استفاده از كاتر و جك هيدروليكي اقدام به بيرون آوردن آنها  از داخل خودرو  نموده و سپس  جهت معاينات اوليه آنها  را تحويل پرسنل اور‍ژانس نمودند .  

شايان ذكر است كه خودرو پيكان داراي منبع سوخت غير مجاز ( سيلندر گاز مايع 11 كيلويي ) بوده كه در هنگام تصادف گاز در محيط  نشت نموده كه با حضور به موقع امدادگران  از نشتي گاز و وقوع  انفجار جلوگيري نمودند .