اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

هیات مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی  می باشد :

الف : معاون خدمات شهری شهرداری که سمت ریاست هیئات مدیره را خواهد داشت .

ب: دو نفر از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات علمی مورد نیاز سازمان را دارا باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان منصوب خواهند شد

 

 

 

اعضای هیئت مدیره

  

 

نام و نام خانوادگی

سمت

1

علی بمان جوکار

 معاون خدمات شهری شهرداری یزد

رئیس هیئت مدیره سازمان

 

2

سید محمد میرجلیلی

مدیر عامل سازمان و عضو اصلی

3

سیدعلی مشتاقیون

عضو و معاون اداری مالی شهرداری یزد

4

محمد حسن نقدی

عضو علی البدل

و معاون برنامه ریزی امور عمرانی یزد