آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

38

حادثه

39

جمع

77