آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

33

حادثه

25

جمع

58