آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

27

حادثه

54

جمع

81