آمار حریق و حوادث در یک هفته گذشته

حریق

41

حادثه

52

جمع

93