پیام شورای محترم شهر یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام شورای محترم شهر یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام شورای محترم شهر یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی

پیام شورای محترم شهر یزد به مناسبت هفتم مهرماه روز آتش نشانی و ایمنی