مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سازمان آتش نشانی یزد

مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سازمان آتش نشانی یزد

مزایده تعدادی از وسائط نقلیه سازمان آتش نشانی یزد

 

 سازمان آتش نشانی وخدما ت ایمنی شهرداری یزد به استناد بند دوصورتجلسه مورخ5/12/ 91هیئت مدیره سازمان درنظردارد نسبت به فروش تعدادی ازوسائط نقلیه خودباقیمت پایه کارشناسی که به شرح ذیل می باشد ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید

1- خودروی وانت نیسان مدل1369قیمت 40.000.000 ریال 

2- خودروی کاروان مدل1386قیمت 76.000.000 ریال          

3- خودروی وانت مزدامدل1370قیمت35.000.000 ریال 

4- خودروی وانت مزدامدل1370قیمت 40.000.000 ریال     

5- خودروی وانت مزدامدل1372قیمت25.000.000 ریال 

6- خودروی وانت مزدامدل1371قیمت41.000.000 ریال      

 

1- موتورسیکلت یاماهامدل76قیمت2.200.000 ریال

2- موتورسیکلت تکتازمدل83قیمت3.000.000 ریال

3- موتورسیکلت تکتازمدل83قیمت3.000.000 ریال

4-  موتورسیکلت تکتازمدل83قیمت2.800.000 ریال

5- موتورسیکلت ساینامدل85قیمت3.000.000 ریال

6-  موتورسیکلت ساینامدل85قیمت3.000.000 ریال

7-  موتورسیکلت ساینامدل85قیمت3.000.000 ریال

 متقاضیان می توانند حداکثر تاپایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ 29/5/92                       پیشنهادقیمت خودرادرپاکت سربسته محتوی پاکت الف سپرده تضمینی وپاکت ب شامل قیمت به دبیرخانه سازمان آتش نشانی یزدواقع دربلوارصابریزدی نبش میدان شهیدسلطان پناه تسلیم ورسیددریافت نمایند

شرایط شرکت درمزایده :

1.     پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ سپرده شرکت درمزایده که 5درصد قیمت کل پایه کارشناسی می باشدرانقدابه حساب 1002147949بانک شهردروجه سازمان آتش نشانی واریزویا به صورت ضمانت نامه بانکی ذینفع سازمان آتش نشانی یزدارائه نمایند

2.     سپرده نفرات اول ودوم تازمان انعقادقرارداد نزدسازمان باقی مانده چنانچه برنده اول تادوم حاضربه انجام معامله نشوند برابرماده 20آئین نامه مالی شهرداریها سپرده مربوطه به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

3.     به پیشنهادمبهم مشروط فاقدسپرده  وپیشنهاداتی که پس ازپایان مهلت مقرردرآگهی دریافت شود ترتیب اثرداده نخواهدشد

4.     سازمان آتش نشانی یزددررد یاقبول هریک ازپیشنهادات مختاراست

5.     برنده مزایده مکلف است ظرف مدت یک هفته پس ازاعلام سازمان نسبت به واریزمبلغ کل پیشنهادی به حساب شماره 1002147691درآمد سازمان آتش نشانی نزدبانک شهراقدام نماید

6.     انتقال سندموکول به وصول کل مبلغ است

7.     کلیه هزینه هااعم ازچاپ آگهی مالیات وهزینه های نقل وانتقال و000به عهده برنده مزایده می باشد

8.     پیشنهادواصله درساعت 10صبح روزپنج شنبه مورخ31/5/92   باحضوراعضای کمسیون مزایده دردفترکارمعاونت اداری مالی شهرداری یزدقرائت وتصمیم گیری خواهدشد