عملیات نجات در رودخانه

عملیات نجات در رودخانه

عملیات نجات در رودخانه

 

Training: River rescue of combative victim