جذب نیروی امریه

قابل توجه مشمولین محترم

فرم های ریر پس تکمیل نمودن تحویل امور اداری وکارگزینی سازمان گردد پس از تایید پذیرش مشمول، گواهی تشخیص هویت، گواهی عدم اعتیاد و مدارک مورد نیاز پذیرش در مرحله اخذ می شود.
مدارک مورد نیاز برای پذیرش
فرم اطلاعات فردی مشمولین وظیفه
فرم درخواست انجام خدمت سربازی
درخواست و معرف
تعهدنامه