گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز هفتم(خیرخواه)

 

آدرس کوتاه :