گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز ششم (محمدخبرگی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز ششم (محمدخبرگی)


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز ششم (محمدخبرگی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز ششم (محمدخبرگی)

 

آدرس کوتاه :