گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز سوم (اکبر میرآبادی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز سوم (اکبر میرآبادی)


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز سوم (اکبر میرآبادی)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز سوم (اکبر میرآبادی)آدرس کوتاه :