گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز دوم (احمد منصوری )

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز دوم (احمد منصوری )


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز دوم (احمد منصوری )

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روز دوم (احمد منصوری )