گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزدهم (سیدمحسن آقامیری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزدهم (سیدمحسن آقامیری)


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزدهم (سیدمحسن آقامیری)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزدهم (سیدمحسن آقامیری)

 

 

آدرس کوتاه :