گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و دوم(جواد منشادي مقدم)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و دوم(جواد منشادي مقدم)


گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و دوم(جواد منشادي مقدم)

گزارش تصویری دیدارمدیرعامل و کارکنان سازمان از پرسنل بازنشسته روزبیست و دوم
(جواد منشادي مقدم)

 

 

آدرس کوتاه :