گزارش تصویری از مانور Drill تخلیه استراری در بیمارستان موقوفه خیریه گودرزیزد

گزارش تصویری از مانور Drill تخلیه استراری در بیمارستان موقوفه خیریه گودرزیزد


گزارش تصویری از مانور Drill تخلیه استراری در بیمارستان موقوفه خیریه گودرزیزد

گزارش تصویری از مانور Drill تخلیه استراری در بیمارستان موقوفه خیریه گودرزیزد