گزارش تصویری از حضور آتش نشانان در مانور فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد

گزارش تصویری از حضور آتش نشانان در مانور فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد


گزارش تصویری از حضور آتش نشانان در مانور فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد

گزارش تصویری از حضور آتش نشانان در مانور فرودگاه شهید آیت الله صدوقی یزد