گزارش تصویری از آموزش اطفاء حریق کارکنان مخابرات کل استان یزد

گزارش تصویری از آموزش اطفاء حریق کارکنان مخابرات کل استان یزد


گزارش تصویری از آموزش اطفاء حریق کارکنان مخابرات کل استان یزد

گزارش تصویری از آموزش اطفاء حریق کارکنان مخابرات کل استان یزد

 

 

آدرس کوتاه :