پیش بینی 48 ساعت آینده هوای استان و وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته

پیش بینی 48 ساعت آینده هوای استان و وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته


پیش بینی 48 ساعت آینده هوای استان و وضعیت دمایی 24 ساعت گذشته

بر اساس نقشه ها و تصاوير ماهواره هاي هواشناسي پيش بينی هوای استان

24 ساعت اول، از ساعت 10 صبح مورخ  9/9/90:

آسمان استان ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي پيش بيني مي گردد.

24 ساعت دوم، از ساعت 10 صبح مورخ  10/9/90:

آسمان استان كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخی نقاط در اواخر وقت با احتمال بارش پراکنده پيش بيني    مي گردد.

 

پيش بيني 48 ساعته هواي استان به تفکيک نواحی

 

نواحی استان

چهار شنبه مورخ 9/9/1390

پنج شنبه مورخ 10/9/1390

شمال شرقي

 

ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي

كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخی نقاط در اواخر وقت با احتمال بارش پراکنده

جنوب شرقي

 

ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي

كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد

جنوب و غرب

 

ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي

كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد

ارتفاعات شيرکوه

ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي

كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخی نقاط در اواخر وقت با احتمال بارش پراکنده

مرکزي و شهرستان يزد

 

ابري همراه با وزش باد، كاهش دما، در بعضي از ساعات با بارندگي و در برخي از نقاط با مه صبحگاهي

كمي تا قسمتي ابري همراه با وزش باد و در برخی نقاط در اواخر وقت با احتمال بارش پراکنده

پيش بينی دمايی شهر يزد

بيشينه دمای يزد

کمينه دمای يزد

بيشينه دمای يزد

کمينه دمای يزد

5

1

10

1

 

به نقل از سایت اداره کل هواشناسی استان یزد