پیام استاندار محترم یزد به مناسبت روز 7 مهر

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت روز 7 مهر

پیام استاندار محترم یزد به مناسبت روز 7 مهر