پيك نيك گازي باعث انفجار و آتش سوزي شد

پيك نيك گازي باعث انفجار و آتش سوزي شد


پيك نيك گازي باعث انفجار و آتش سوزي شد
             طبق تماس تلفني درساعت 11:10 جمعه مورخ 3/2/89 به ستاد فرماندهي سازمان مبني بر انفجار و آتش سوزي درمنزل مسكوني واقع در خيابان مهدي آتش نشانان ايستگاههاي شماره 5 و 7 به محل اعزام و آتش را كه از ناحيه زيرزمين و ناشي از انفجار پيك نيك بود را مهار و از سرايت آتش به قسمتهاي ديگر منزل جلوگيري بعمل آوردند . شايان ذكر است فردي 40 ساله دراين انفجار دچار سوختگي گرديده كه درهمان لحظات اوليه توسط آتش نشانان نجات و تحويل نيروهاي اورژانس داده شود.  دراين حريق خساراتي به وسايل و ساختمان وارد گرديده كه علت آن توسط كارشناسان در دست بررسي مي باشد .
 
ميرجليلي كارشناس سازمان در اين خصوص اظهار داشت :
نگهداري پيك نيك وكپسول گاز مايع در محيطهاي بسته مي تواند چنين نتايج خطرناكي را به دنبال داشته باشد لذا توصيه مي گردد ضمن كنترل شيرهاي اينگونه وسايل هرگز چنين وسايلي را در محيط بسته نگهداري ننمايند .