يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد


يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

بنا به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني یزد در محل ميدان خاتمي يك دستگاه وانت پيكان دچار حريق شد كه پرسنل آتش نشاني در كمترين زمان حريق را بوسيله خاموش كننده پودر و گاز و آب مهار كردند بنا به گفته رئيس ايستگاه شماره 7 سازمان متاسفانه بعضي از افراد در زمان خرابي خودرو از بردن خودرو به تعميرگاههاي مجاز و معتبر خودداري و شخصاً اقدام به تعميرخودرو  مي كنند که گاهاً در بعضی مواقع منجر به بروز چنين حوادثي مي شود .