يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

يك دستگاه وانت پيكان طعمه آتش شد

بنا به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني یزد در محل ميدان خاتمي يك دستگاه وانت پيكان دچار حريق شد كه پرسنل آتش نشاني در كمترين زمان حريق را بوسيله خاموش كننده پودر و گاز و آب مهار كردند بنا به گفته رئيس ايستگاه شماره 7 سازمان متاسفانه بعضي از افراد در زمان خرابي خودرو از بردن خودرو به تعميرگاههاي مجاز و معتبر خودداري و شخصاً اقدام به تعميرخودرو  مي كنند که گاهاً در بعضی مواقع منجر به بروز چنين حوادثي مي شود .