وقوع 5 مورد حريق در 24 ساعت گذشته

وقوع 5 مورد حريق در 24 ساعت گذشته


وقوع 5 مورد حريق در 24 ساعت گذشته

آتش نشانان در روز هيجدهم آذر با شركت در 5 مورد  عمليات   از گسترش حريق  در سطح شهر جلوگيري نمودند .

بر اساس اين گزار ش طبق تماس شهروندان به سامانه 125 سازمان در خصوص 2 مورد حريق منزل و 2 مورد ضايعات به ترتيب در بلوار بسيج ، خيابان ايثار ،خيابان اسكان و بلوار مدني و همچنين در اطفاي  حريق مغازه نانوايي واقع در آزادشهر اقدام نمودند .