وقتي شكل مواد تغيير ميكند آتش سوزيها حادتر ميشود

وقتي شكل مواد تغيير ميكند آتش سوزيها حادتر ميشود


وقتي شكل مواد تغيير ميكند آتش سوزيها حادتر ميشود

وقتي شكل مواد تغيير ميكند آتش سوزيها حادتر ميشود

 

كه براثر پودر كردن مقوا به جهت استفاده از شكل ديگر مقوا است كارگاهي كه با جمع آوري مقوا و كارتنهای ضایعاتی آنها را به دستگاه خردكن مي سپرد و در نهايت به حالت خمير مورد استفاده مجدد قرار ميگرفت طعمه حريق شد. باحضور پرسنل آتش نشاني در محل حريق كنترل و مهارگرديد.فرماندهي عمليات مذكور اظهار ميدارد بعضي از مواد قابل اشتعال ميتواند به سه صورت جامد مايع و گاز باشد كه اكثر آنها در حالت  جامد براي اينكه شعله ور شوند نياز به حرارت مستقيمي مثل شعله كبريت دارند و دراين حالت خطر كمي دارند اما اگر ما آن را به صورت مايع و گاز درآوريم به سرعت با هوا تركيب مي شوند و بسيار خطرناك خواهند بود مقوا از آن گروه است كه وقتي آنها را خردكرده وبه صورت ذرات ريزي در مي آوريم ميتوانند به سرعت با هوا تركيب شده و حتي انفجار ايجاد كنند اين حالت براي گندم و جو و براده چوب نيز وچود درد كه درسيلوها قرار دارند و در صورت عدم رعایت نکات ایمنی باعت انفجار شوند .