وظایف و فعالیتها

وظایف و فعالیتها


وظایف و فعالیتها

وظايف سازمان

 

-   نجات جان انسانها، مهار واطفاي حريق وحفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل آتش سوزي وسوانح ناشي از آن

-برنامه ريزي وتعيين خط مشي در امور مربوط به آتش نشاني وخدمات ايمني

-آموزش هاي لازم در امر آتش نشاني وخدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان وافرا دخارج از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده

- ايجاد وتوسعه ايستگاههاي مورد نياز وبهره برداري از آنها

-نظارت برعمليات موسسات وشركتهاي دولتي وخصوصي سرويس دهنده امور آتش نشاني وخدمات ايمني

-انجام ترتيبات لازم جهت مقابله وتمهيدات لازم جهت كاهش آثار سوء ناشي از حوادث وسوانح طبيعي وغير طبيعي

-نظارت وكنترل برتحقق شرايط ايمني ساختمانها واستانداردهاي تجهيزاتي ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون در زلزله آتش سوزي، برق گرفتگي، سيل، بيماري هاي شيميايي اتمي

 

آدرس کوتاه :