هیئات مدیره

هیئات مدیره


هیئات مدیره

 هیئات مدیره سازمان مرکب از سه نفر عضو اصلی  می باشد :

الف : معاون خدمات شهری شهرداری که سمت ریاست هیئات مدیره را خواهد داشت .

ب: دو نفر از بین کسانیکه تحصیلات عالیه و تجربیات علمی مورد نیاز سازمان را دارا باشند با پیشنهاد شهردار و تصویب شورای سازمان منصوب خواهند شد